Etableringstjänster

Vi kan ge råd om lämplig bolagsform. Det kan avse bildande av ett svenskt bolag eller internationella företag som vill etablerar sig i Sverige och bilda bolag eller filial.

Vi kan bistå dig att starta bolag

Vi kan ge råd om lämplig bolagsform samt mycket mer som hjälper dig att komma igång med din svenska verksamhet. Vi kan hjälpa både dig som vill bilda av ett svenskt bolag och internationella företag som vill etablera sig i Sverige och bilda bolag eller filial. Vi kan göra processen mycket enklare för dig genom att agera motpart i kontakterna med myndigheter, banker, revisorer etc. som finns i Sverige. Nedan finner du flera olika aspekter som kan vara bra att ha i åtanke och som vi gärna hjälper dig med. 

Vilken företagsform ska jag välja?

En av de första sakerna som du behöver ta ställning till är vilken företagsform du ska starta upp. Vilken form du bör välja beror på vad du ska arbeta med och vilka förutsättningar som finns. Ska du t.ex. starta företaget ensam eller är ni flera? De svenska företagsformerna är enskild näringsverksamhet, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, ekonomisk förening och ideell förening. En ideell förening får driva näringsverksamhet, men syftet får inte vara att främja medlemmarnas ekonomi.

När ett utländskt bolag startar upp en verksamhet i Sverige finns det andra frågor som är viktiga att ta ställning till. Vid en etablering kan verksamheten komma att anses som ett fast driftställe, detta medför en skyldighet att betala inkomstskatt i Sverige. Om ett utländskt bolag vill starta upp verksamhet i Sverige kan det därför vara bra att registrera en filial i Sverige. Genom att registrera en filial inkluderas dess resultat i det utländska moderbolagets ackumulerade resultat. Ett annat alternativ är att starta upp ett svenskt aktiebolag som ansvarar för att sköta den svenska verksamheten.

Vilka registreringar behöver göras?

Beroende på vilken typ av verksamhet du väljer att starta krävs det med största sannolikhet att du registrerar dig för moms och inkomstskatt hos Skatteverket. Som utländskt bolag bör man exempelvis vara medveten om att man kan vara skyldig att registrera sig för moms även om man inte har ett fast driftställe i Sverige. Ska du som utländskt företag dessutom utföra tjänster i Sverige är det också viktigt att företaget registreras för F-skatt.

Ska ett utländskt bolag ha anställda i Sverige som de ska betala arbetsgivaravgifter för? Då är bolaget skyldigt att registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Om du dessutom planerar att ha anställda i den svenska verksamheten som inte är EU-medborgare, krävs en ansökan om arbets- och uppehållstillstånd för dina anställda hos Migrationsverket. Beroende på vilken typ av verksamhet som du ska starta upp kan det också krävas andra former av tillstånd. Genom att anlita oss får du råd och stöd i dessa processer.

Vilken ersättning krävs till anställda?

Enligt svensk lag finns det inget minimilönekrav för anställda i Sverige. Minimilöner är däremot reglerade i de kollektivavtal som är upprättade mellan olika arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Det finns däremot krav, både i lag och i kollektivavtal, på att anställningsavtal ska upprättas mellan arbetstagare och arbetsgivare. Anställningsavtalen ska bland annat innehålla uppgifter om lön och förmåner, arbetstider, typ av anställning, uppsägningstid med mera. 

Kontakta oss

Vad gäller för preliminärskatt och deklaration?

Preliminär skatt betalas varje månad och utgörs av inkomstskatt och sociala avgifter och beräknas av Skatteverket. Utländska arbetsgivare som har ett fast driftställe i Sverige ska även de betala preliminärskatt i Sverige. Svenska bolag och utländska bolag med fast driftställe i Sverige är skyldiga att lämna in deklarationer till Skatteverket senast den 1 juli varje år, om räkenskapsåret är kalenderår. För brutet räkenskapsår, dvs. ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret, gäller inte detta då det inte finns några fasta perioder för brutna räkenskapsår. 

Svenska bolag eller utländska bolag med filial i Sverige är också skyldiga att bokföra alla affärshändelser i enlighet med Bokföringslagen. Beroende på vilken bolagsform du väljer kan du även behöva upprätta en årsredovisning i slutet av året. I vissa fall krävs det enligt lag att man utser en revisor som granskar bokföringen.

Det är mycket att hålla ordning på när man startar ett nytt bolag, oavsett vilken typ av bolag du väljer. Kontakta oss så hjälper vi dig med etableringen! 

Har du några frågor?

#askmore

Kontakta Mig