<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

Arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ PÅ ARBETET

Vad det är och vad du kan göra åt det.

SKAPA EN ARBETSPLATS FÖR PRESTANDA OCH VÄLBEFINNING

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är allt runtom dig på din arbetsplats. Hissmusiken i reception, rätten till fikapaus, din ergonomiska stol och bullret från byggarbetsplatsen bredvid, allt de är arbetsmiljö. Det är kollegans härskarteknik och det är dina möjligheter till utveckling i tjänsten men också belysningen vid ditt skrivbord. Arbetsgivaren har ansvar för att följa arbetsmiljölagen och skapa en bra arbetsmiljö, men alla som jobbar där ska också bidra.

Arbetsmiljön är avgörande för hur du trivs och kan prestera på ditt arbete. Och eftersom du är på ditt arbete en stor del av sin vakna tid så är de väl ganska viktigt?

Arbetsmiljö

Det finns olika delar när man pratar om arbetsmiljö.

Fysisk arbetsmiljö.

Den fysiska arbetsmiljön handlar till exempel om vad du har för arbetsposition, belysningen på kontoret, ventilationen och ljudnivån. Det är saker som påverkar hur du mår och presterar. Om det är en dålig fysisk arbetsmiljö så kan det leda till olika skador. Exempelvis kan din bristfälliga ergonomi framför datorn leda till belastningsskador som du får dras med i år framöver.

Psykiska arbetsmiljön.

Den psykiska arbetsmiljön påverkar genom exempelvis arbetets innehåll, ledarskap, stress och möjlighet att återhämta dig. Även denna typ av arbetsmiljö kan vara skadlig om den är bristfällig. Om arbetsbelastningen är för hög så riskerar de i psykisk stress som i sin tur kan leda till att du blir utmattad och måste sjukskriva dig.

Det är svårare att få grepp om din psykiska arbetsmiljö, men den är precis lika viktig som den fysiska.

Social arbetsmiljö.

Den sociala arbetsmiljön handlar om hur ditt arbete ger dig möjlighet att utvecklas, nya kunskaper och gemenskapen med kollegor.

arbetsmiljö kvd

Digital arbetsmiljö.

Man kan se digital arbetsmiljö som en egen kategori inom arbetsmiljön, vid sidan av fysisk arbetsmiljö samt psykiska arbetsmiljön och social arbetsmiljö.

Men de olika kategorierna kan överlappa varandra. I det mötet behöver vi vara extra uppmärksamma på arbetsmiljön.

Även om digitala system och verktyg införs för att göra de enklar och effektivisera vårt arbete så upplever vi ibland IT-stress. Medan många fysiskt tunga och enformiga arbetsuppgifter har automatiserats så förekommer det musarm och gamnacke.

Som skrivbordsjobbare riskerar man att få gränsen mellan arbete och fritid utsuddad då deras arbete kan ske när och var som helst med hjälp utav dator eller mobil.

Läs om vem som har ansvaret när ni arbetar hemifrån.

"En bra arbetsmiljö för med sig många fördelar".

Vad som är viktigt i en arbetsmiljö.

Alla tjänar på att arbetsmiljön är bra på arbetsplatsen. Men för att arbetsmiljön ska vara bra måste man hela tiden åtgärda de problem och brister som uppstår. Det handlar om att ha rutiner för hur det ska fungera som man regelbundet följer upp. Det är viktigt att regelbundet gå skyddsronder där man inspekterar den fysiska miljön. Man bör också regelbundet ta reda på hur de som arbetar på arbetsplatsen mår.

När olyckan sker på arbetsplatsen - se till att ha rutiner och stöd.

Alla arbetsplatser måste ha rutiner för att jobba med arbetsmiljön regelbundet. Det kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Chefen har ansvaret - systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det är arbetsgivaren som har det främsta ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren behöver därför vara insatt i hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till, känna till aktuella lagar och regler på arbetsmiljöområdet och veta vad som gäller för arbetsplatsen.

Att ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är så viktigt att det finns med i Arbetsmiljölagen.

Det finns flera viktiga roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

  • Arbetsgivaren/Chefen
  • Medarbetaren
  • Skyddsombudet
  • Samverkansgruppen
  • Företagshälsovården

Som arbetstagare deltar man också i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på åtgärder som är genomförda.

Chefen är den som representerar arbetsgivaren och skyddsombudet representerar arbetstagarna i frågor om arbetsmiljön.

Skyddsombudet har rätt till utbildning eftersom han eller hon är med vid planering och genomförande av aktiviteter som handlar om arbetsmiljön som till exempel undersökning av arbetsförhållanden, riskbedömning, planering åtgärder och uppföljningar.

Företagshälsovården är en resurs mer experter de kan anlitas vid undersökningar och riskbedömningar, för att föreslå åtgärder, följa upp hur det gått. De kan också utbilda personalen i frågor om arbetsmiljö.

Har ni inte kompetensen?

Ta in extern hjälp.

Tveka inte att kontakta oss.