<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

27. apr

Vad är hållbarhetsredovisning och hur kommer jag igång?

En hållbarhetsredovisning presenterar en bild av företagets nuläge, relevanta hållbarhetsteman och synliggör vilka åtgärder som måste vidtas för att förbättra prestation både vad gäller klimat, miljö, sociala och ekonomiska förutsättningar.

Vad ska en hållbarhetsredovisning innehålla?

Redovisningen ska innehålla den information som behövs för att kunna förstå konsekvenserna av företagets verksamhet och hur den påverkar omvärlden. Det finns en del krav som hållbarhetsredovisningen ska bocka av.

Enligt lag ska hållbarhetsredovisningen behandla fem områden:

 • Miljö (Exempelvis klimatpåverkan, avfallshantering eller biologisk mångfald).
 • Sociala aspekter (Exempelvis personalfrågor, samhällsengagemang och mänskliga rättigheter).
 • Bolagsstryning (exempelvis frågor om affärsetik och motverkan av korruption).

Frågor som ni kan ställa er inom dessa områden är

 • Vad för påverkan har företaget på sin omvärld? 
 • Hur påverkas företaget?
 • Är området relevant för företaget? 

Som företag ska ni redogöra för hur företaget påverkar dessa områden både positivt och negativt, samt vad ni gör för att nå ett bättre resultat. Till exempel så kan de röra sig om att klimatkompensera för negativ miljöpåverkan eller att arbeta långsiktigt för att ställa om till en mer hållbar produktion.

Hur ska en hållbarhetsredovisning utformas?

Målet med en hållbarhetsrapport är att ge tillräckligt goda upplysningar för att kunna förstå företagets utveckling, resultat, ställning och konsekvenserna av dess verksamhet för de ovan nämnda frågorna. Mot bakgrund av detta bör därför informationen omfatta:

 1. En kort beskrivning av företagets affärsmodell.
 2. En beskrivning av den policy som företaget följer i dessa frågor.
 3. Resultat och utfall av denna policy.
 4. De väsentliga risker som rör dessa frågor och som är kopplade till företagets verksamhet, samt hur företaget hanterar dessa risker.
 5. Icke-finansiella centrala resultatindikatorer som är relevanta för den aktuella verksamheten samt för att kunna göra jämförelser för att förstå hur företaget presterar på de olika områdena över tid.

En del företag har inte alltid en given policy för dessa frågor, vilket inte behöver vara fel i sig. Om det skulle vara så för dig och ditt företag så krävs det att du tydligt motiverar och förklarar anledningen till att det är så för att din hållbarhetsrapport ska bli godkänd.

Vilka företag ska ha en hållbarhetsrapport?

De företag som omfattas av kraven på hållbarhetsrapportering är ”större företag”. Det vill säga företag som uppfyller två eller tre av nedan gränsvärden, under de båda senaste räkenskapsåren:

 • Medel antalet anställda har varit mer än 250 personer.
 • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
 • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Även små företag som inte omfattas av hållbarhetsrapportering kan dock redovisa sitt hållbarhetsarbete frivilligt.

Hur kommer jag igång med hållbarhetsredovisning?

Det kan låta komplicerat med hållbarhetsredovisning med tanke på hur stora de olika områdena är (miljö, sociala och personalrelaterade frågor, mänskliga rättigheter och motverkandet av korruption).

Men det finns riktlinjer som man kan utgå ifrån. 

GRI (Global Reporting Initiative) 

Global Reporting Initiative har tagit fram riktlinjer som är en bra standard att utgå ifrån. Man ska dock komma ihåg att dessa riktlinjer är omfattande och riktar sig främst till stora globala bolag. 

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)

GHG-protokollet är en internationell standard som företag och organisationer använder för att enklare redovisa sina växthusgasutsläpp i form av mängden av sex växthusgaser.

ESG (Environmental, Social, Governance)

Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället.

Varför ska företag ha en hållbarhetsredovisning?

Oavsett storlek på företag blir det mer och mer självklart att man i dag bedriver någon form av hållbarhetsarbete. Det handlar om att ta ansvar och skapa förtroende. Och många intressenter, exempelvis kunder, ställer allt högre hållbarhetskrav på sina leverantörer. Även om ni inte är ett av de stora bolag som omfattas av lagkravet på hållbarhetsrapportering kan det finnas ett stort värde för ditt företag att ha en hållbarhetsredovisning.

EU kommer inom sitt arbete med att styra finansiering mot en hållbar tillväxt att skärpa och utöka regleringen för hållbarhetsrapportering från och med räkenskapsåret 2024. Därför är det hög tid att se över hur de nya reglerna påverkar såväl rapporteringen som verksamheten i företaget.

Läs mer här om hållbarhetsrapportering.

Amesto Footprint är en totalleverantör för små och medelstora företag. 

Med vår digitala lösning i kombination med råd från våra ämnesexperter hjälper vi de mindre företagen att kartlägga sin kurs genom djungeln av hållbarhetsstandarder och regelverk.

De små och medelstora företagen vi guidar får en skräddarsydd rekommendation om vilka standarder och regler som är relevanta för dem, och vilka rapporteringskrav de bör prioritera och samla in data om för att inte drunkna i havet av hållbarhets-KPI:er.

Vi säkerställer att våra kunder alltid är uppdaterade om gällande regler och branschstandarder. Vi sätter ihop ett unikt rapporteringspaket baserat på sektorn, verksamhetens storlek, ambitionsnivå och vilken typ av hållbarhetsdata stora företag, finansiella aktörer och myndigheter kommer att efterfråga inom en snar framtid. Vi hjälper våra kunder att förbli konkurrenskraftiga på en marknad som är i ständig förändring.

Dessutom ser vi till att hållbarhetsredovisningen inte hamnar i byrålådan utan blir ett dynamiskt ledningsverktyg för att komma igång med hållbarhet och undvika situationer där man kan anklagas för greenwashing. 

If you can't measure it, you can't manage it.

Även vår branschorganisation SRF Konsulterna ligger långt fram med den nordiska standarden NSRS. Deras verktyg passar utmärkt för SME-bolag och även där kan vi på Amesto hjälpa till med rådgivning och framtagande av bra rutiner och processer tillsammans med bolaget och SRF Konsulterna.

Thomas Bengtsson Accounting consultant

Boka ett möte

ÄR DU REDO ATT GÖRA SMARTARE VAL?

Låt oss hjälpa dig från osäkerhet till klarhet.

Boka ett möte med oss.